Thẻ: Đăng tải thông tin sai lệch về COVID-19 thêm một tài khoản facebook ở Huế bị xử phạt