Thẻ: cháy rừng ở canada khiến 88000 người phải sơ tán