Thẻ: cháy rừng ở canada khiến 80000 người phải sơ tán