Thẻ: Cách ly có trả tiền đối với công dân từ các địa phương khác về Huế khi ra khỏi nhà trước 14 ngày