Thẻ: Bệnh viện Trung ương Huế: Triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống nCoid-19