Thẻ: Bệnh viện Trung ương Huế: Phát động phong trào hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt