Thẻ: Bệnh viện Trung ương Huế: Ghép thành công tế bào gốc tự thân đầu tiên tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên